Kategorie

Regulamin


Informacja o Sklepie

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.bokosport.pl  zwanego dalej "Sklepem" jest  Firma BOKOSPORT  (dalej: "Sprzedawca")
Łukomin 4, 66-435 Krzeszyce
NIP 927-17-43-077
Regon 211120353
Adres poczty elektronicznej sklepu:  sklep@bokosport.pl

Ogólne zasady dokonywania zakupów.

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
4. Składać zamówienia mogą tylko osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie internetowej Sklepu  ("Klienci").
5. Złożenie zamówienia w Sklepie  oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z  niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
6. Klientów korzystających z usług sklepu www.sklep.bokosport.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania starych modeli, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie Sklepu.
10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu.

Składanie zamówień

12. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową http://www.sklep.bokosport.pl  na której zamieszczono ofertę handlową Sklepu stanowiącą zaproszenie do składania zamówień.
13. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Nie realizujemy zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
15. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby  zaproponować osobno (e-mail)  produkty zgodnie z intencją Klienta. Takie zamówienie realizowane będzie po akceptacji (e-mail) przez Klienta towaru, jego ceny i warunków dostawy.
16. W przypadku zakupu dokonanego zgodnie z pkt. 15 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia,                                             a dostarczonymi zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami i nie będzie przyjmował związanych                  z taką sytuacją reklamacji.
17. Sklep zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru
W przypadku uzgadniania zamówień telefonicznych Sklep zastrzega prawo nagrywania rozmów.
19. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub                  u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o terminie dostępności tego towaru i przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru niedostępnego w chwili złożenia zamówienia                                                     z przyczyn niezależnych od Sklepu tj. w przypadku zmiany cen przez producenta. Zamawiający podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub anulowaniu zamówienia.

Ceny i płatność

20. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
21. Strony są związane ceną towaru wskazaną w potwierdzonym zamówieniu. Oznacza to, że późniejsza zmiana ceny towaru nie ma wpływu na warunki realizacji zamówienia.
22. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Oryginał faktury VAT jest dołączany do paczki i wysyłany wraz z zamówionym towarem.
Realizacja zamówień
23 Czas realizacji zamówień. Standardowo firma kompletuje dane zamówienie w dniu jego złożenia i dostarcza je na terenie kraju firmą kurierską
lub poprzez Pocztę Polską, w zależności od wagi i terminu realizacji zamówienia.
24. Firma zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadkach:
24.1 -otrzymania bardzo dużej ilości zamówień danego dnia - dotyczy to w szczególności  miesięcy  kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień,
24.2  -gdy zawiera ono elementy grawerowane,
24.3 -kiedy jest ono bardzo złożone (skomplikowane),
24. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia klientowi który ma nieuregulowane lub przeterminowane płatności.
25. Czas dostawy gwarantowany przez firmy kurierskie wynosi 1 dzień. Firma nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy poprzez Pocztę
Polską.
26. Standardowo koszt dostawy doliczamy do faktury i wynosi on.
27.W przypadku zamówień o dużej wartości towar dostarczany jest bezpłatnie,
28.Firmami kurierskimi 20,00 pln netto za 1 karton (waga kartonu do 30 kg),
28.1 -opłata za pobranie 10,00 pln netto,
28.2 -opłata za doręczenie w sobotę 10,00 pln netto za każdy karton,
29. Pocztą - wg. cennika Poczty Polskiej
30. Wszelkie zmiany w powyższych opłatach wymagają indywidualnych ustaleń z firmą.

Realizacja zleceń grawerskich

31. Projekt zlecenia grawerskiego jest wysyłany e- mailem do klienta w celu potwierdzenia jego poprawności. Klient jest zobowiązany na
zaakceptowanie (podpisanie) projektu i przesłanie go zwrotnie do firmy. Bez przesłanego potwierdzenia zamówienie jest traktowane jako niezłożone
i nie będzie realizowane. W takim przypadku firma nie bierze odpowiedzialności za powstałe opóźnienia.
32. Wszelkie projekty przesyłane przez klientów powinny być zamienione na krzywe                            i zapisane w formacie czytanym przez Corel Draw.
Nie przesłanie projektu lub przesłanie go w złym formacie spowodować może opóźnienie                w realizacji zamówienia i naliczenie dodatkowej opłaty za opracowanie logo.
33. Szablony produktów grawerowanych dostępne są w naszej firmie.
34. Czas realizacji - 2 dni robocze od potwierdzonego zamówienia. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku kumulacji bardzo dużej ilości zleceń lub dużego stopnia skomplikowania zlecenia. Wynikać to będzie jedynie z troski o terminowe dostarczenie zamówionego towaru do Klienta.
35. Zastrzegamy sobie prawo dokonania niewielkich korekt w zleceniu w przypadkach gdy z naszego doświadczenia wynika, że taka korekta podniesie jakość wykonanej usługi.

Reklamacje

36. Ponieważ towar dostarczany jest firmami kurierskimi mogą  pojawić się przypadki jego uszkodzenia wynikające z winy przewoźnika.
Dlatego każdorazowo, Klient powinien sprawdzić czy karton nie jest uszkodzony.                           W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien otworzyć paczkę przy kurierze, a                w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół, który będzie podstawą do złożenia
reklamacji w firmie przewozowej.
37. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe (uszkodzenia) towaru przyjmujemy do 7 dni od daty wysyłki towaru.
Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie jej zawartości.
38.Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową lub telefoniczną w dziale „Kontakt”
 Wszelka inna forma reklamacji nie będzie uznana i traktowana będzie przez naszą firmę jako niezłożona.
39. Zwrot reklamowanego towaru należy uzgodnić z osobiście odpowiedzialnym w firmie za reklamacje pracownikiem.
40. Przesyłki zwrotne do firmy na jej koszt bez jej wiedzy nie będą przyjmowane i wrócą do nadawcy.
41. Towar odsyłany do naszej firmy musi być dobrze zabezpieczony.
Reklamacje towarów, które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu, będą odrzucane.
42. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Postanowienia końcowe

37. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep  danych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
Dane te Sklep może wykorzystać (z wyłączeniem udostępniania osobom trzecim) do celów                           reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę, chyba że Klient zastrzeże brak zgody na takie przetwarzanie jego danych.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Sklep na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepboko@wp.pl
38. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
39. Firma BOKOSPORT zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższego regulaminu. Każdorazowo po zmianie regulaminu firma BOKOSPORT poinformuje o tym fakcie klientów drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji w sklepie.